AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
422123 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Historia Akademickiego Klubu Morskiego
Lata przedwojenne 1931 - 1939

AKADEMICKI ZWIĽZEK MORSKI (AZM; od 1965 Akademicki Klub Morski), założony w roku 1931 w Krakowie. W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej jego oddziały funkcjonowały w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Poznaniu, Wilnie i Warszawie – z Zarzšdem Głównym i Radš Naczelnš. Ideš powołania organizacji było zapoznanie akademików z zagadnieniami morskimi. Zgodnie z deklaracjš ideowš AZM w prowadzeniu działalnoœci sportowo-żeglarskiej względy propagandowo-społeczne miały mieć priorytet nad celami sportowymi. Sport był pojmowany jako metoda wychowania młodych według twardych reguł życia morskiego.

Maj 1931
Uchwała Rady Naczelnej Zwišzku Polskiej Młodzieży Demokratycznej Szkół Wyższych RP o realizacji „Koncepcji Akademickiego Zwišzku Morskiego” autorstwa Jana Bartoszczyka, studenta Politechniki Gdańskiej.
Luty 1932
Powstanie AZM Oddz. Gdańsk. Po Gdańsku Oddziały Akademickiego Zwišzku Morskiego powstajš w Warszawie, Wilnie, Poznaniu, Krakowie i Lwowie. Pierwsza jednostka w eksploatacji AZM - prywatny jacht „Witold” Witolda Wańkowicza udostępniony studentom przez właœciciela.
1932
Jacht „Marabut” nabyty od korporacji Wisła – po zakupie otrzymał nazwę „Szkwał”.
Czerwiec 1933
Wojewoda pomorski Stefan Kiruklis funduje dla Oddz. AZM Gdańsk jacht „Wojewoda pomorski” – zakupiony w Oslo kuter gaflowy L – 18,0 m, pow. żagli 160 m2.
Przebudowa jachtu w 1934 na slup Marconi – pow. żagli 120 m2 wg projektu kpt. jacht. Studenta PG Witolda Urbanowicza.
Wsparcie finansowe ze strony min. Papee, płk. Rosnera z Wydz. Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku i radcy Komisariatu Ziętkiewicza. W 1933 – pierwsze ogólnopolskie akademickie obozy żeglarskie organizowane przez AZM w Jastarni – przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej (udostępniony teren i namioty).
Rok 1934

Zostaje zorganizowany drugi obóz szkoleniowy w Jastarni. W tym roku jachty A.Z.M.'u poraz pierwszy wzięły udział w regatach organozowanych przez Y.K.P. 5 sierpnia. Jacht Swarożyc w wyniku braku funduszy startuje poza konkurencjš. Jacht Poœwist przypływa 6,5 minuty przed jachtem Œmigły, jednak przegrywa przez nałożonš karę przez komisję sędziowskš.

Bibliografia
[1] Deklaracja ideowa AZM
Szkwał nr 2/1934 str. 2,3,10,29-31”
Szkwał nr 3/1934 str. 25-27”
Szkwał nr 1/1935 str. 9,20”
Szkwał nr 2/1935”
Szkwał nr 5/1935”
Szkwał nr 8/1935”
Szkwał nr 9/1935”
Szkwał nr 6/1936”
Szkwał nr 7/1936”
Szkwał nr 8/1936”
Szkwał nr 9/1936”
Szkwał nr 10/1936 str. 10”
Lata 1939 - 1945
2 wrzeœnia 1939
Powrót do Gdyni jachtu „Wojewoda pomorski” z rejsu morskiego.
Zawieszenie działalnoœci Oddziału.
Bibliografia
Lata powojenne 1945 - 1965

Po II wojnie œwiatowej reaktywowano oddziały AZM w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Warszawie, powołano również nowe oddziały w Gliwicach, Łodzi, Szczecinie i Wrocławiu.

Bibliografia
Lata powojenne 1965 - 1999
Rok 1965

Zmieniono nazwę na Akademicki Klub Morski AZS.

Rok 1967

Przystań klubowa AKM została przeniesiona do Górek Zachodnich. Podjęto jednoczeœnie decyzję o stopniowej rezygnacji z przystani w Pleniewie i Wisłoujœciu.

Rok 1977

Za przełomowš imprezę, która dała poczštek tak obecnie rozwiniętemu "ruchowi szantowemu", należy uznać I Ogólnopolskš Giełdę Piosenki Żeglarskiej SZANTY '77, zorganizowanš w Górkach Zachodnich w maju 1977 r. przez Akademicki Klub Morski z Gdańska. Œpiewano przez trzy dni i dwie noce mimo deszczowej pogody. Koncerty odbywały się na zaimprowizowanej, ale profesjonalnie nagłoœnionej, plenerowej estradzie i w hangarze. Czuwajšcy nad całoœciš "Baca" (Krzysztof Służyński) dwoił się i troił a jego pełen humoru sposób prowadzenia koncertów do dziœ uchodzi za niedoœcigniony wzorzec. Okazało się, że repertuaru nie zabrakło. Do konkursu zgłoszono około pięćdziesięciu piosenek, w tym kilkanaœcie nowych, specjalnie na tę okazję przygotowanych utworów. Dostojne jury (H. Stefanowska, A. Łaszewska, A. Bereœniewicz, Zb. Szpetulski, Cz. Olszewski) pod przewodnictwem Stanisława Teligi miało co robić. W końcu przyznało ...cztery pierwsze nagrody i resztę drugich. Taki werdykt na pewno nikogo nie skrzywdził, a najbardziej dowartoœciowani poczuli się: "Pestka" - Mirek Peszkowski, Michał Jaczewski, Krzysztof Wylężek i zespół WSM PRZYJAŃ, którego piosenki: "Słońce i wiatr" i "Żagle, słońce i przygoda" chyba najbardziej podobały się jury, publicznoœci i pozostałym, zaprzyjaŸnionym wykonawcom. Niektórzy pamiętajš je jeszcze dziœ. Po tych doœwiadczeniach wszyscy byli jednomyœlni, że takš imprezę trzeba organizować cyklicznie. Wykonawcy i sympatycy wyjechali do: Bielska Białej, Krakowa, Łodzi, Raciborza, Trójmiasta i kto wie dokšd jeszcze z zamiarem spotkania się za rok "na szantach".

Rok 1978

W dniach 18 - 20 maja 1978 r. nastšpiła już eksplozja żeglarskiej piosenki. Organizatorzy wydali na tę okazję "Szanciak" - 10 stronicowš broszurkę, zawierajšcš częœć (22 teksty) nowych, zgłoszonych utworów. Na owe czasy było to duże wydarzenie. Wiele œpiewanych wtedy utworów weszło na trwałe do powszechnego obiegu. Tam właœnie zaœpiewano po raz pierwszy publicznie : "Niech zabrzmi pieœń", "Cumy rzuć! Żagle staw!", "Pożegnanie Liverpoolu" (REFPATENT), "Staruszek jacht", "Ballada A" (Janusz Œmigielski), "Whisky, Johnny", "Rolling Home", "Baltimore" (GROTY) i ...wiele, wiele innych. Tam debiutował YOGI- Jerzy Pawełczyk, zbierajšc laury m in. za żywiołowe wykonanie "Ballady o Jakubie". Jury (H. Stefanowska, A. Łaszewska, A. Bereœniewicz, Cz. Olszewski i J. Partyka) nie narzekało na brak pracy. Oprócz uprzednio wspomnianych artystów wyróżniono również zespoły: BULAJE, BYC- RAKSA, DAY VOODI i duet M. Burakowski i L. Balcer. Podczas imprezy powstawały spontanicznie teksty np. o obecnym tam ciałem i duchem "Mrówie" - Jerzym Łubiszu, w wykonaniu grupy BYC z Bielska Białej, czy też o SZANTACH '78 (Andrzej Mendygrał).

Po takim sukcesie wszyscy spodziewali się dalszego rozwoju imprezy. Powstawały plany wyjœcia poza œcisłe, choć już liczšce kilkaset osób grono, wspominano o potrzebie dokumentacji muzycznej, o nagraniach, o wydawaniu kaset. W następnym roku miało być jeszcze lepiej. Niestety II Ogólnopolska Giełda Piosenki Żeglarskiej w Górkach Zachodnich była także ostatniš.

Rok 1984

AKM uczestniczy w Operacji Żagiel 84’ w rejsie do Kanady i z powrotem. Rejs odbył sie na jachcie "Wojewoda Pomorski", (Conrad 54). Etap do Kanady prowadził kpt Mario Sas Bojarski (I oficerem był kpt Aleksander Bereœniewicz), etap powrotny z Kanady do Polski prowadził kpt Henryk Czajkowski. "Jan z Kolna" w przeliczeniu ze względu na wiek jachtu zdobywał nagrody w tych regatach - generalnie wszyscy czekaliœmy w portach na kpt Szpetulskiego i załogę na "Janie z Kolna", który zresztš scigał się z blizniaczym jachtem "Peter von Danzig" z Kilonii klub ASV.

Bibliografia
Lata 2000-2009
Rok 2009

Fatalny stan częœci pomostu wymusza na nas przgotowanie planu remontu pomostów. W wakacje odremontowany zostaje pierwszy fragment pomostu "A".

Lata 2010-2020
Rok 2010

DoraŸnie zostaje naprawiony pomost "C". Zakres prac na przystani powoli się zwiększa.

Rok 2011

Kontynułowany jest remont pomostu "A" w stronę Wisły Œmiałej. Prace postępujš systemem gospodarczym. Nasz kolega klubowy Krzysztof podejmuje się wykonania dalszej częsci prac remontowych. Wyremontowana zostaje spora częœć pomostu "A".

Rok 2012

Kolejny rok intensywnych prac remontowych. Nowa instalacja elekryczna, wodocišgowa i kanalizacja. Pomost "C" zostaje całkowicie wyremontowany.

Reprezentujšcy barwy AKM'u Mariusz Klupiński na jachcie "Duży Ptak" w XXII regatach samotników im. Teligi zdobywa 1 miejsce w formule ORC i 3 miejsce w formule KWR.

Kontynuowany jest wieloetapowy remont pomostów i nabrzeża. Z rozpoczęciem sezonu żeglarskiego zostaje oddany do użytkowania nowiutko wyremontowany pomost "B". Głębiej na lšdzie też zachodzš duże zmiany.

Rok 2013

Zaznaczyliœmy się udziałem w morskich regatach jedno i dwuosbowych POLONEZ CUP 2013. Nasz Klub reprezentowały cztery jachty. W grupie samotniczej startował Kuba Mariański na jachcie s/y Matilda (Albin Vega) i Łukasz Stawski na jachcie s/y Gringo (setka Maderskiego). W grupie załóg dwuosobowych udział wzięli Jan i Ewa Kłosowscy na ich jachcie s/y Czarny Bonawentura i Magdalena Stefanowicz,Filip Fiolka na jachcie s/y Big Wigwam. [link]

Krzysztof Paul zdobywa 1 miejsce na jachcie "Duży Ptak" w Międzynarodowych Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski, które odbyły się w okolicach Darłowa.

Nasz kolega klubowy Adam Rogaliński był współtwórcš wieloetapowego rejsu na Wyspy Sołowieckie. Organizatorem wyprawy był Klub Morski „Horn” z Kielc. Wyprawa odbyła się na jachcie s/y Pantai naszego kolegi klubowego.[link]

Rok 2014

Na "wiecznš wachtę" odszedł Senior naszego Klubu - kapitan Wojciech Samoliński. Odszedł od nas wieloletni członek Akademickiego Zwiazku Morskiego i Akademickiego Klubu Morskiego. W roku 1945 wraz z grupš przedwojennych działaczy reaktywował w Gdańsku Akademicki Zwišzek Morski. Był członkiem Zarzšdu, a w latach 1948 - 1949 Komandorem AZM. Po rozwišzaniu AZM podjšł działania w Sekcji Żeglarskiej AZS przy Politechnice Gdańskiej, a potem od roku 1958 w Zarzšdzie Głównym PZŻ. Był w Zwišzku przewodniczšcym Komisji Morskiej i długoletnim przewodniczšcym Komisji Technicznej, a w latach 1977 - 1979 Wiceprezesem Zwišzku. Od roku 1945 prowadził wiele rejsów morskich i wyszkolił spore grono póŸniejszych kapitanów jachtowych. W uznaniu zasług uchwałš Walnego Zebrania Klubu w 2011 roku przyjęty w poczet Honorowych Członków AKM.

Nagle odszedł na "wiecznš wachtę" nasz Kolega klubowy Marian Pawlisz osierocajšc swój ukochany jacht "Monami".

Pierwszego listopada zmarł nasz Kolega Klubowy Marek Spandowski - armator "Kolki".

22 listopada na cmentarzu oliwskim pożegnaliœmy Kazimierza Normanta. Działał i pracował w Klubie od lat 60-tych ubiegłego wieku jako bosman, kierownik techniczny i wieloletni komandor Klubu. Brał udział w wielu rejsach pełnomorskich. Był jednym z współtwórców i budowniczych przystani AKM w Górkach Zachodnich.

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył zasłużonym dla rozwoju polskiego żeglarstwa medale " De nihilo nihil fit". Wœród wyróżnionych znaleŸli się dwaj członkowie naszego Klubu: wieloletni komandor Klubu w latach 70-tych Jacek Jettmar oraz wybitny konstruktor jachtów, obecny komandor Klubu Wacław Liskiewicz.

Na Pomorskiej Gali Zeglarskiej 2014 pojawiły się klubowe akcenty zarówno na imprezach towarzyszšcych, jak i na samej Gali:
- Filip Marjański Junior zajšł II miejsce w regatach Optymista rozgrywanych na symulatorze,
- Krzysztof Paul otrzymał nagrodę za II miejsce w I grupie ORC Morskiego Pucharu Polski 2014,
- Jacek Jettmar, wieloletni komandor Klubu w latach 70 -tych odebrał przyznamy Mu w ubiegłym roku medal Marszałka Województwa Pomorskiego " De nihilo nihil fit", zaœ Krystyna Chojnowska - Liskiewicz i obecny komandor Klubu Wacław Liskiewicz zostali udekorowani honorowymi krzyżami Ligi Morskiej i Rzecznej " Pro mari nostro". Ogólnopolski Konkurs: "Wychowanie morskie studentów" ogłoszony w 2015 roku przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży przy poparciu Samorzšdu Studentów Politechniki Gdańskiej w czasie swojego wystšpienia propagował Jacek Jettmar.

Rok 2014 był czasem kolejnych zmian w otoczeniu naszej przystani. Na poczštku roku zostały wykonane prace podczyszczeniowe w rejonie kanaliku i jeziorka. W czasie sezonu żeglarskiego odbudowano pierwszš keję na jeziorku i zamontowano "Y-bomy" na kanaliku. Uporzšdkowano i rozpoczęto zagospodaryzowanie terenów zielonych. Jesieniš uległo znacznej rozbudownie oœwietlenie przystani.

Kolega Eugeniusz Płucienniki kończy kilkuletniš przebudowę swojego jachtu Ichtiander i woduje go. W regatach klubowych nie daje szans innym.

W dniu 8 listopada 2014r. na zamknięciu Pucharu Bałtyku Południowego Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył zasłużonym dla rozwoju polskiego żeglarstwa medale " De nihilo nihil fit". Wœród wyróżnionych znaleŸli się dwaj członkowie naszego Klubu: wieloletni komandor Klubu w latach 70-tych Jacek Jettmar oraz wybitny konstruktor jachtów, obecny komandor Klubu Wacław Liskiewicz.

Lista osišgnięć regatowych roku 2014 znajduje się pod linkiem SEZON ŻEGLARSKI - WYNIKI REATAT 2014

Rok 2015

17 maja zostały oddane do eksploatacji keje na jeziorku po generalnym remoncie. Uroczystego otwarcia dokonały Tosia i Małgosia Kłosowskie. Akwen w okolicy odnowionych pomostów został podczyszczony. Tereny zielone uporzšdkowano i zagospodarowano. Na pomostach mogš goœcić jednostki do 1,5 m zanurzenia, które sš całkowicie chronione przed zafalowaniem tworzonym przez jednostki pływajšce po Wiœle Œmiałej.

W sobotę 1 sierpnia jachtem s/y Ichtiander z przystani Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku utonšł na Zatoce Gdańskiej nasz kolega klubowy - Eugeniusz Płóciennik. Aktywna akcja poszukiwawcza została zakończona 2 sierpnia o godz. 15.40.

Kuba Marjański na swojej Busy Lizzy około pierwszej w nocy 18 wrzeœnia zakończył Wielkš Bitwę o Gotland przecinajšc metę jako pierwszy jacht w grupie ORC2.

Krzysztof Paul zajmuje pierwsze miejsce w grupie ORC Club w Pucharze Polski i trzecie miejsce w grupie ORC Morskiego Pucharu Polski. Dodatkowo otrzyje tytuł najlepszego sternika. Więcej można przeczytać w artykule w Żaglach

Lista osišgnięć regatowych roku 2015 znajduje się pod linkiem SEZON ŻEGLARSKI - WYNIKI REATAT 2015

Rok 2016

W tegorocznej edycji Konkursu "Czerwonej Róży" w kategori "Wychowanie morskie studentów". zwyciężył nasz kolega klubowy Krzysztof Paul z jachtem "Duży Ptak". W uzasadnieniu werdyktu padło stwierdzenie: "Wieloletnie osišgniecia sportowe i wychowawcze kapitana Krzysztofa Paula w pełni uzasadniajš stwierdzenie, że jest wybitnym twórcš polskiej szkoły regat morskich".

Przygotowanie do obchodów 85 – lecia Klubu. Rozpoczęcie budowy kamienia z tablica pamištkowš „Tym co na morzu” na przystani w Górkach Zachodnich i przygotowania wydawnictwa w postaci kalendarium połšczone z albumem.

Przygotowanie planów robudowy przystani. Przystšpienie do programu "Pętla Żuławska II". W wakacje goœiliœmy jachty i załogi, które popłynęły w regatach "Setkš przez Atlantyk 2016"

Lista osišgnięć regatowych roku 2016 znajduje się pod linkiem SEZON ŻEGLARSKI - WYNIKI REATAT 2016

Rok 2017

Prezydent Miasta Gdańska uhonorował Akademicki Klub Morski w Gdańsku nagrodš „Bursztynowš Różš Wiatrów”, który w 2016 roku obchodził 85-lecie działalnoœci. Wielki wkład AKM-u w rozwój polskiego żeglarstwa morskiego, szereg wielkich rejsów polskiej bandery sportowej. W barwach AKM-u pływała cała plejada znakomitoœci polskich żagli, żeglarzy regatowych, kapitanów i organizatorów słynnych wypraw, instruktorów, trenerów i popularyzatorów żeglarstwa.
Uroczyste wręczenie nagród nastšpiło podczas uroczystej gali wręczenia nagród „Rej Roku 2016”.

Na Konwencie Komadorów Klubów PoZŻ wręczono dyplomy 50-lecia kapitaństwa. Z naszego Klubu dyplomy otrzymali:kpt. Krystyna Chojnowska - Liskiewic oraz seniorzy klubu: kpt. Tadeusz Stachowicz i kpt. Ryszard Grablis. Dyplomy wręczali: kol. kol.  Maciej Leœny wiceprezes PZŻ d/s morskich, Tomasz Hamera wiceprezes PZŻ d/s sportu i Bogusław Witkowski prezes PoZŻ w obecnoœci członków Kapituły Kapitanów kol. kol. Krzysztofa Jaworskiego i Jacka Jettmara (obaj zwišzani z naszym Klubem).

Lista osišgnięć regatowych roku 2017 znajduje się pod linkiem SEZON ŻEGLARSKI - WYNIKI REATAT 2017

Rok 2018

Lista osišgnięć regatowych roku 2018 znajduje się pod linkiem SEZON ŻEGLARSKI - WYNIKI REATAT 2018

Rok 2019

Lista osišgnięć regatowych roku 2019 znajduje się pod linkiem SEZON ŻEGLARSKI - WYNIKI REATAT 2019

Rok 2020

Trudny poczštek sezonu. Epidemia CronaVirusa. Wodowanie zostaje przełożone na 3 tydzień maja. Udział w niewielu imprezach, które się odbyły.

Rok 2021

Epidemia CronaVirusa trzyma. Wodowanie już w normalnym terminie. Kilka rejsów bałtyckich (Szwecja, Niemcy).

Materiały zwišzane z historiš naszego klubu będš zamiesczane w możliwie jak najszybszym czasie. Prosimy o cierpliwoœć.

W tej chwili zapraszamy do zapoznania się z wersjš skrótowš naszej historii.
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl