AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
422131 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Użytkowanie radiotelefonów morskich VHF

Uprawnienia operatora SRC.

Lokalizacja delegatur UKE.
Dla właœcicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływajšcych (stacje statkowe) z terenu województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, œwiętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego jest to:
Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103, 81-650 Gdynia
Dla właœcicieli stacji nadbrzeżnych i jednostek pływajšcych (stacje statkowe) z terenu województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnoœlšskiego, lubuskiego i œlšskiego jest to:
Delegatura UKE w Szczecinie
Al. Wyzwolenia 70, 71-506 Szczecin

Œwiadectwa w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugii œródlšdowej
AKM organizuje raz w roku szkolenie przygotowujšce do egzaminu na operatora łšcznoœci bliskiego zasięgu (SRC).
Linki do dokumentów zwišzanych ze œwiadectwami Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Pozwolenia na okrętowe stacje radiowe.

Pozwolenie radiowe - po co? i jak uzyskać.
Pozwolenie radiowe potrzebne jest, aby zalegalizować posiadanš stację radiotelefonicznš i ewentualnie pławę epirb. Służby ratownicze będš posiadały podstawowe informacje dotyczšce jachtu i jego przynależnoœci. Czyli jednym słowem nie będziemy już anonimowi na wodzie. Z pozwoleniem radiowym możemy otrzymać własny sygnał wywoławczy tzw. call sign np. SPG1234, który możemy pełnoprawnie używać w łšcznoœci. Dodatkowo możemy wystšpić o przyznanie numeru MMSI wykorzystywanego w procedurach DSC. Wyposażeni w MMSI możemy w pełni korzystać z naszego radiotelefonu VHF z DSC (działa klawisz DISTRESS). Pozwolenie radiowe otrzymujemy na 10 lat. Jedynym kosztem jest opłata skarbowa w wysokoœci 82,- zł.
    Wymagane dokumenty dla jachtów (mogš być kserokopie) to:
  • dowód rejestracyjny jednostki wydany przez właœciwy Urzšd Morski lub PZŻ,
  • wykaz urzšdzeń nadawczych z podaniem producenta, typu, numeru fabrycznego, klasy emisji, mocy wyjœciowej oraz zakresu częstotliwoœci pracy,
  • wniosek o numer identyfikacyjny (tożsamoœci) jednostki pełnomorskiej MMSI
  • potwierdzenie spełniania przez urzšdzenie zasadniczych wymagań, (ksero z instrukcji obsługi radiotelefonu o posiadaniu znaku CE, œwiadectwo homologacji Ministerstwa Łšcznoœci)
  • wymagane œwiadectwo operatora radiowego, w przypadku osoby fizycznej.
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokoœci 82,- zł (może być wydruk z konta bankowego - nawet tego internetowego)
W rzeczywistoœci otrzymanie pozwolenia radiowego wyglšda następujšco. Zbieramy wszystkie dokumenty i wysyłamy je do odpowiedniej delegatury UKE. W razie potrzeby możemy się skonsultować z odpowiedniš osobš w tejże delegaturze. Delegatura sprawdzaj otrzymane dokumenty pod kštem merytorycznym i wysyła je do Warszawy. Warszawa ma na ustalenie numeru MMSI 30 dni, ale z reguły robi to od ręki i odsyła dane już drogš elktronicznš. Ostatniš rzeczš jest wypisanie druku "Pozwolenia radiowego" i zaopatrzenie go w podpis dyrektora delegatury. Delegatura może je wysłać nam pocztš lub możemy je odebrać osobiœcie. Jeżeli odbieramy osobiœcie niezapomnijmy zabrać ze sobš dowodu osobistego.
Linki do dokumentów zwišzanych z pozwoleniami radiowymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl