AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
346038 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 PRZETARGI
Aktualne

Ogłoszenie nr 2023-47764-143095

Termin składania ofert: 2023-02-27
Data opublikowania ogłoszenia:2023-01-23

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlano-montażowych dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej””. (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
I Zadanie 1 - Wykonanie robót budowlano-montażowych dotyczących remontu nabrzeża oczepowego w zmiennej technologii m.in. prac:
• stabilizacja ściany i oczepu kotwami gruntowymi,
• uzupełnienie ubytków zasypu zza ścianki,
• wykonanie nowej betonowej płyty nabrzeża o powierzchni około 1850 m2,
• zainstalowanie odbojnic z tworzyw sztucznych,
• zamontowanie pachołków cumowniczych,
• zamontowanie postumentów poboru wody i energii elektrycznej wraz z instalacjami wody i energii elektrycznej.

Uzupełnienie zasypu pod płytą odstawczą możliwe jest poprzez wykorzystanie częściowo urobku z prac podczyszczeniowych (pod warunkiem wcześniejszej oceny jego przydatności do tego typu prac). Płyta odstawcza musi umożliwiać operowanie dźwigami samojezdnymi o udźwigu do 100 ton, a także wykonać system odprowadzenia wód deszczowych. Po wykonaniu płyty należy oznaczyć pas techniczny o szerokości minimum 4,0 metry, na którym nie będzie odbywał się ruch kołowy. Na odcinku wschodnim nabrzeża zamontować ponownie dwa Y-bomy. Po remoncie nabrzeża na całej jego długości przewiduje się montaż nowych belek odbojowych tworzyw sztucznych.

Szczegółowy opis zamówienia, warunki składania ofert dokumentacja techniczna znajduje się pod poniższym adresem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143095
Ogłoszenie nr 2023-47764-143374

Termin składania ofert: 2023-02-27
Data opublikowania ogłoszenia:2023-01-23

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac „Inspektora nadzoru dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”” (dalej jako „Przedmiot zamówienia”).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
Zadanie 2 Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi:
1) Nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania jako inspektor nadzoru z ramienia Zamawiającego zgodnie ze sztuką i obowiązującymi przepisami.
2) Nadzór inwestorski nad całością robót budowlano-montażowych realizowanych w ramach projektu, w tym Zadania nr 1 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/AKM/RPOPOMORSKIE8.4.
• remont nabrzeża oczepowego w zmiennej technologii (zadanie nr 1, dot. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/01/AKM/RPOPOMORSKIE8.4.) ,
• budowa nowych pomostów pływających – pomost „A” i „C” w zmiennej technologii,
• budowa budynku infrastruktury lądowej – sanitarnego,
• wybudowanie tablicy typu „żagiel”,
• wykonanie przyłączy – sanitarnych,
• oraz sprawowanie kontroli nad prawidłowym ich wykonaniem.

Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi przez cały okres wykonywania robót budowlanych w ramach projektu, w tym Zadania nr 1, do dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wszystkich robót. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych do 14.12.2023 roku, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia zadań w projekcie.
3) Sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.
Nadzór inwestorski musi być prowadzony w oparciu o następującą dokumentację techniczną: • dokumentację konstrukcji i posadowienia nowych pomostów pływających, wraz z oznakowaniem nawigacyjnym,
• dokumentacje wymiany pomostu stałego „C” na pomost pływający pełno-betonowy,
• dokumentację budynku zaplecza lądowego,
• dokumentację dla zainstalowania źródeł energii odnawialnej - fotowoltaika i pompy ciepła zabezpieczenie energetyczne przystani w okresie sezonu nawigacyjnego i zabezpieczenie podtrzymania temperatury w budynku klubowym w okresie zimowym,
• kanalizacji sanitarnej z przepompownią i jej podłączeniem do sieci miejskiej przy jednoczesnej likwidacji prowizorycznej sieci grawitacyjnej połączonej z siecią COSA AZS,
• sieć wodną z podłączeniem do sieci miejskiej z pominięciem COSA AZS z niezbędnymi punktami poboru wody dla cumujących jednostek,
• projekt sieci elektroenergetycznej od punktu zasilania do poszczególnych odbiorów,
• oświetlenia terenu LED (wysokiego i niskiego) wraz z niezbędnymi punktami poboru energii elektrycznej,
• sieć telekomunikacyjną i monitoringu terenu,
• ewidencją i ochroną zieleni/drzew,
• system segregacji śmieci i odpadów: budowa śmietników (segregacja, oleje, wody zęzowe),
• inna dokumentacja techniczna, jak i wydane pozwolenia dotyczące realizacji projektu.

Szczegółowy opis zamówienia, warunki składania ofert dokumentacja techniczna znajduje się pod poniższym adresem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/143374 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl