AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
417664 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Regulamin przystani AKM w Górkach Zachodnich

1 Okreœlenie terenu przystani

Przystań klubowa jest zlokalizowana w Górkach Zachodnich nad rozlewiskiem Wisły Œmiałej, na obszarze portu morskiego Gdańsk.
Adres przystani:
Akademicki Klub Morski Gdańsk - Przystań Klubowa
ul. Stogi 18
80-642, Górki Zachodnie
Granice: wg wyrysu z mapy stanowišcej załšcznik do niniejszego regulaminu

2 Przepisy ogólne

2.1 Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porzšdku i bezpieczeństwa na przystani oraz upoważnione do wydawania poleceń porzšdkowych, do nakazu opuszczenia przystani przez cumujšcy jacht włšcznie, to:
 1. a. Członek Zarzšdu ds. technicznych
 2. b. Bosman przystani
 3. c. Członkowie prezydium Zarzšdu
2.2 Regulamin obowišzuje wszystkie osoby przebywajšce na terenie przystani.
2.3 Za sprzęt pozostawiony na terenie przystani bez opieki lub niezabezpieczony przed kradzieżš AKM nie ponosi odpowiedzialnoœci.
2.4 Członkowie Klubu ponoszš odpowiedzialnoœć za swoich goœci przebywajšcych na terenie przystani.
2.5 AKM nie ponosi odpowiedzialnoœci za osoby postronne przebywajšce na terenie przystani.
2.6 Dokumenty i klucze jachtów klubowych przechowywane sš w bosmanacie

3 Przepisy szczególne w wypadku awarii lub zagrożenia na przystani.

3.1 W wypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub powstania zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub œrodowiska, każdy kto jest obserwatorem zdarzenia winien natychmiast zawiadomić Bosmana przystani lub Bosmanat Górki Zachodnie / Kapitanat Portu Gdańsk.
3.2 W pierwszej fazie Bosman przystani organizuje i kieruje akcjš ratowniczš. W tym celu ma prawo wezwać do pomocy osoby znajdujšce się na przystani, a także korzystać ze sprzętu i jednostek znajdujšcych się na przystani, w stopniu niezbędnym do prowadzenia akcji, bez koniecznoœci uzyskania zgody właœciciela.
3.3 Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszš bezwzględnie stosować się do poleceń kierujšcego akcjš.
3.4 Bosman powinien przekazać dalsze prowadzenie akcji ratunkowej osobie posiadajšcej wyższe kwalifikacje do prowadzenia akcji.
3.5 Jeżeli sytuacja tego wymaga, bosman powiadamia Komisariat Policji lub Straż Pożarnš oraz każdorazowo przedstawiciela Zarzšdu Klubu.

4 Podstawowe obowišzki bosmana przystani

4.1 Utrzymywanie porzšdku i nadzór nad porzšdkiem na przystani oraz nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu
4.2 Prowadzenie dziennika przystani i dokonywanie odpowiednich zapisów (iloœć jachtów cumujšcych, prawidłowoœć cumowania, przeprowadzone kontrole itp.)
4.3 Prowadzenie ksišżki portowej i sprawdzanie prawidłowoœci wpisów
4.4 Przydzielanie miejsca do cumowania dla jednostek obcych odwiedzajšcych przystań oraz pobieranie opłat za postój
4.5 Prowadzenie dozoru nad stanem cum w czasie postoju jachtów
4.6 Prowadzenie akcji awaryjnych do czasu przybycia członka Zarzšdu lub przedstawiciela administracji morskiej,
4.7 Powiadamianie Komandora Klubu lub członka prezydium w przypadkach awaryjnych
4.8 Zapewnienie zabezpieczenia terenu (oœwietlenie, zamykanie bramy itp.)
4.9 Wykonywanie poleceń przełożonego - członka zarzšdu ds. technicznych.
4.10 W przypadkach koniecznych (klęski żywiołowe, awarie jednostek pływajšcych, zanieczyszczenie œrodowiska wodnego, zagrożenia mienia lub życia itp.). zawiadamianie Bosmana Portu Górki Zachodnie lub Oficera Dyżurnego Kapitanatu Portu Gdańsk tel.: 343 07 10
4.11 Opieka nad jachtami klubowymi w czasie ich postoju na przystani (wietrzenie, suszenie sprzętu itp.)
4.12 Kontrola zużycia energii elektrycznej przez poszczególne jachty wg zasady:
 1. Jachty w remoncie lub jachty zamieszkałe pokrywajš należnoœć za energię elektrycznš wg wskazań podlicznika zainstalowanego na koszt właœciciela jachtu,
 2. Pozostałe jachty okolicznoœciowo korzystajšce z energii elektrycznej (ładowanie akumulatora, oœwietlenie jachtu itp.) koszt energii majš uwzględniony w opłacie portowej.
4.13 Prowadzenie ewidencji godzin przepracowanych przez członków Klubu w ramach prac społecznych.
4.14 Prowadzenie magazynu sprzętu jachtów klubowych.

5 Obowišzki prowadzšcych jachty klubowe i armatorów

5.1 Prowadzšcy musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danego jachtu zgodnie z obowišzujšcymi przepisami.
5.2 Przed wypłynięciem z przystani prowadzšcy jacht klubowy jest zobowišzany sprawdzić stan techniczny jachtu, a w szczególnoœci wyposażenie ratunkowe i sygnalizacyjne. W przypadku stwierdzenia niedoborów zgłosić ten fakt bosmanowi przystani.
5.3 Przed wypłynięciem z przystani prowadzšcy jest zobowišzany do dokonania wpisu w ksišżce portowej znajdujšcej się w bosmanacie. Wpis musi zawierać następujšce informacje:
 1. Nazwę jachtu
 2. Datę i godzinę wypłynięcia
 3. Imię i nazwisko prowadzšcego,
 4. Iloœć załogi,
 5. Przewidywany akwen pływania,
 6. Przewidywany czas powrotu (ETA)
 7. Wpis o dacie i godzinie rzeczywistego powrotu (po powrocie)
 8. Podpis bosmana lub prowadzšcego
5.4 Zapisy w ksišżce portowej winny być staranne i czytelne, skreœlenia w wypadku koniecznoœci dokonania poprawek muszš pozostać czytelne.
5.5 Po powrocie z rejsu prowadzšcy jacht dopilnowuje prawidłowego zacumowania jachtu oraz doprowadza jacht do klaru portowego.
5.6 Wyposażenie ruchome cumujšcych na przystani jachtów, takie jak: silniki zaburtowe, sprzęt ratunkowy i inne łatwo demontowane wyposażenie powinny być zabezpieczone przed kradzieżš.
5.7 Wszystkie awarie, które nastšpiły w trakcie pływania winny być zgłoszone do bosmana i wpisane w do ksišżki portowej. Za awarie, uszkodzenia i utratę sprzętu w czasie rejsu na jachtach klubowych odpowiada prowadzšcy jacht.
5.8 Armatorzy jachtów odpowiadajš za szkody spowodowane na przystani wynikajšce z manewrów lub nieodpowiedniego cumowania jachtu będšcego ich własnoœciš.

6 Przepisy porzšdkowe

6.1 Na terenie przystani należy zachować czystoœć i porzšdek.
6.2 Wszyscy członkowie Klubu sš zobowišzani dbać o majštek Klubu oraz przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
6.3 Na terenie przystani zabrania się:
 1. - zaœmiecania terenu, pomieszczeń i basenu portowego,
 2. - przebywania w stanie nietrzeŸwym,
 3. - kšpieli w basenie portowym z wyjštkiem zajęć planowych i testów,
 4. - wchodzenia na jachty bez zezwolenia,
 5. - rozpalania ognisk bez zgody bosmana,
 6. - ruchu pojazdów w pasie technicznym nabrzeża (5 m od krawędzi nabrzeża)
 7. - parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi
 8. - głoœnego zachowywania się w godzinach nocnych od 22.00 do 06.00.

7 Postoje jachtów, slipowanie, zimowanie

7.1 Miejsce postoju jachtów na wodzie corocznie ustala Zarzšd Klubu i ogłasza przez wywieszenie "Planu Cumowania" na tablicy ogłoszeń. Zmiany należy uzgadniać z Zarzšdem.
7.2 W przypadkach uznanych za konieczne Zarzšd ma prawo zmienić miejsce jachtu na okres nie dłuższy niż 14 dni bez koniecznoœci uzgadniania z Właœcicielem lub Załogowym jachtu.
7.3 Wodowanie i slipowanie jachtów odbywa się wyłšcznie w terminach okreœlonych przez Zarzšd z wczeœniejszym powiadomieniem. Indywidualne zamawianie dŸwigu jest możliwe tylko w sytuacjach wyjštkowych i po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody członka Zarzšdu do spraw technicznych.
7.4 Miejsce postoju zimowego jachtów na lšdzie ustala Zarzšd i wywiesza na tablicy ogłoszeń "Plan Postoju".

8 Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin niniejszy został wprowadzony w życie Uchwałš nr 6 Zarzšdu AKM Gdańsk z dnia: 3 czerwca 2004 ze skutkiem natychmiastowym i jest ważny aż do odwołania.
8.2 Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zarzšd AKM będzie stosować sankcje administracyjne lub dyscyplinarne.
8.3 Niniejszy Regulamin jest oparty na obowišzujšcych przepisach (Zarzšdzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, przepisy PZŻ, Uchwały Zarzšdu AKM).
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl