AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
397502 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Regulamin przystani AKM w Górkach Zachodnich

1 Określenie terenu przystani

Przystań klubowa jest zlokalizowana w Górkach Zachodnich nad rozlewiskiem Wisły Śmiałej, na obszarze portu morskiego Gdańsk.
Adres przystani:
Akademicki Klub Morski Gdańsk - Przystań Klubowa
ul. Stogi 18
80-642, Górki Zachodnie
Granice: wg wyrysu z mapy stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu

2 Przepisy ogólne

2.1 Osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na przystani oraz upoważnione do wydawania poleceń porządkowych, do nakazu opuszczenia przystani przez cumujący jacht włącznie, to:
 1. a. Członek Zarządu ds. technicznych
 2. b. Bosman przystani
 3. c. Członkowie prezydium Zarządu
2.2 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie przystani.
2.3 Za sprzęt pozostawiony na terenie przystani bez opieki lub niezabezpieczony przed kradzieżą AKM nie ponosi odpowiedzialności.
2.4 Członkowie Klubu ponoszą odpowiedzialność za swoich gości przebywających na terenie przystani.
2.5 AKM nie ponosi odpowiedzialności za osoby postronne przebywające na terenie przystani.
2.6 Dokumenty i klucze jachtów klubowych przechowywane są w bosmanacie

3 Przepisy szczególne w wypadku awarii lub zagrożenia na przystani.

3.1 W wypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub powstania zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska, każdy kto jest obserwatorem zdarzenia winien natychmiast zawiadomić Bosmana przystani lub Bosmanat Górki Zachodnie / Kapitanat Portu Gdańsk.
3.2 W pierwszej fazie Bosman przystani organizuje i kieruje akcją ratowniczą. W tym celu ma prawo wezwać do pomocy osoby znajdujące się na przystani, a także korzystać ze sprzętu i jednostek znajdujących się na przystani, w stopniu niezbędnym do prowadzenia akcji, bez konieczności uzyskania zgody właściciela.
3.3 Osoby wezwane do akcji ratowniczej muszą bezwzględnie stosować się do poleceń kierującego akcją.
3.4 Bosman powinien przekazać dalsze prowadzenie akcji ratunkowej osobie posiadającej wyższe kwalifikacje do prowadzenia akcji.
3.5 Jeżeli sytuacja tego wymaga, bosman powiadamia Komisariat Policji lub Straż Pożarną oraz każdorazowo przedstawiciela Zarządu Klubu.

4 Podstawowe obowiązki bosmana przystani

4.1 Utrzymywanie porządku i nadzór nad porządkiem na przystani oraz nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu
4.2 Prowadzenie dziennika przystani i dokonywanie odpowiednich zapisów (ilość jachtów cumujących, prawidłowość cumowania, przeprowadzone kontrole itp.)
4.3 Prowadzenie książki portowej i sprawdzanie prawidłowości wpisów
4.4 Przydzielanie miejsca do cumowania dla jednostek obcych odwiedzających przystań oraz pobieranie opłat za postój
4.5 Prowadzenie dozoru nad stanem cum w czasie postoju jachtów
4.6 Prowadzenie akcji awaryjnych do czasu przybycia członka Zarządu lub przedstawiciela administracji morskiej,
4.7 Powiadamianie Komandora Klubu lub członka prezydium w przypadkach awaryjnych
4.8 Zapewnienie zabezpieczenia terenu (oświetlenie, zamykanie bramy itp.)
4.9 Wykonywanie poleceń przełożonego - członka zarządu ds. technicznych.
4.10 W przypadkach koniecznych (klęski żywiołowe, awarie jednostek pływających, zanieczyszczenie środowiska wodnego, zagrożenia mienia lub życia itp.). zawiadamianie Bosmana Portu Górki Zachodnie lub Oficera Dyżurnego Kapitanatu Portu Gdańsk tel.: 343 07 10
4.11 Opieka nad jachtami klubowymi w czasie ich postoju na przystani (wietrzenie, suszenie sprzętu itp.)
4.12 Kontrola zużycia energii elektrycznej przez poszczególne jachty wg zasady:
 1. Jachty w remoncie lub jachty zamieszkałe pokrywają należność za energię elektryczną wg wskazań podlicznika zainstalowanego na koszt właściciela jachtu,
 2. Pozostałe jachty okolicznościowo korzystające z energii elektrycznej (ładowanie akumulatora, oświetlenie jachtu itp.) koszt energii mają uwzględniony w opłacie portowej.
4.13 Prowadzenie ewidencji godzin przepracowanych przez członków Klubu w ramach prac społecznych.
4.14 Prowadzenie magazynu sprzętu jachtów klubowych.

5 Obowiązki prowadzących jachty klubowe i armatorów

5.1 Prowadzący musi posiadać uprawnienia do prowadzenia danego jachtu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.2 Przed wypłynięciem z przystani prowadzący jacht klubowy jest zobowiązany sprawdzić stan techniczny jachtu, a w szczególności wyposażenie ratunkowe i sygnalizacyjne. W przypadku stwierdzenia niedoborów zgłosić ten fakt bosmanowi przystani.
5.3 Przed wypłynięciem z przystani prowadzący jest zobowiązany do dokonania wpisu w książce portowej znajdującej się w bosmanacie. Wpis musi zawierać następujące informacje:
 1. Nazwę jachtu
 2. Datę i godzinę wypłynięcia
 3. Imię i nazwisko prowadzącego,
 4. Ilość załogi,
 5. Przewidywany akwen pływania,
 6. Przewidywany czas powrotu (ETA)
 7. Wpis o dacie i godzinie rzeczywistego powrotu (po powrocie)
 8. Podpis bosmana lub prowadzącego
5.4 Zapisy w książce portowej winny być staranne i czytelne, skreślenia w wypadku konieczności dokonania poprawek muszą pozostać czytelne.
5.5 Po powrocie z rejsu prowadzący jacht dopilnowuje prawidłowego zacumowania jachtu oraz doprowadza jacht do klaru portowego.
5.6 Wyposażenie ruchome cumujących na przystani jachtów, takie jak: silniki zaburtowe, sprzęt ratunkowy i inne łatwo demontowane wyposażenie powinny być zabezpieczone przed kradzieżą.
5.7 Wszystkie awarie, które nastąpiły w trakcie pływania winny być zgłoszone do bosmana i wpisane w do książki portowej. Za awarie, uszkodzenia i utratę sprzętu w czasie rejsu na jachtach klubowych odpowiada prowadzący jacht.
5.8 Armatorzy jachtów odpowiadają za szkody spowodowane na przystani wynikające z manewrów lub nieodpowiedniego cumowania jachtu będącego ich własnością.

6 Przepisy porządkowe

6.1 Na terenie przystani należy zachować czystość i porządek.
6.2 Wszyscy członkowie Klubu są zobowiązani dbać o majątek Klubu oraz przestrzegać zasad etyki i etykiety żeglarskiej.
6.3 Na terenie przystani zabrania się:
 1. - zaśmiecania terenu, pomieszczeń i basenu portowego,
 2. - przebywania w stanie nietrzeźwym,
 3. - kąpieli w basenie portowym z wyjątkiem zajęć planowych i testów,
 4. - wchodzenia na jachty bez zezwolenia,
 5. - rozpalania ognisk bez zgody bosmana,
 6. - ruchu pojazdów w pasie technicznym nabrzeża (5 m od krawędzi nabrzeża)
 7. - parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi
 8. - głośnego zachowywania się w godzinach nocnych od 22.00 do 06.00.

7 Postoje jachtów, slipowanie, zimowanie

7.1 Miejsce postoju jachtów na wodzie corocznie ustala Zarząd Klubu i ogłasza przez wywieszenie "Planu Cumowania" na tablicy ogłoszeń. Zmiany należy uzgadniać z Zarządem.
7.2 W przypadkach uznanych za konieczne Zarząd ma prawo zmienić miejsce jachtu na okres nie dłuższy niż 14 dni bez konieczności uzgadniania z Właścicielem lub Załogowym jachtu.
7.3 Wodowanie i slipowanie jachtów odbywa się wyłącznie w terminach określonych przez Zarząd z wcześniejszym powiadomieniem. Indywidualne zamawianie dźwigu jest możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych i po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody członka Zarządu do spraw technicznych.
7.4 Miejsce postoju zimowego jachtów na lądzie ustala Zarząd i wywiesza na tablicy ogłoszeń "Plan Postoju".

8 Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin niniejszy został wprowadzony w życie Uchwałą nr 6 Zarządu AKM Gdańsk z dnia: 3 czerwca 2004 ze skutkiem natychmiastowym i jest ważny aż do odwołania.
8.2 Za nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zarząd AKM będzie stosować sankcje administracyjne lub dyscyplinarne.
8.3 Niniejszy Regulamin jest oparty na obowiązujących przepisach (Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, przepisy PZŻ, Uchwały Zarządu AKM).
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl