AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
422121 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Regulamin Zarzšdu Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku okreœlajšcy tryb przyjmowania nowych członków Klubu

Podstawa prawna:

 • Statut Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku - §19 pkt.9.
 • Uchwała Zarzšdu Klubu z dnia 25 listopada 2015

Kandydaci na członków zwyczajnych Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku powinni:

 1. Spełniać wymogi okreœlone w § 9 pkt. 3 Statutu Klubu.
 2. Złożyć pisemne oœwiadczenie woli na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej Klubu.
 3. Odbyć 3 letni okres kandydacki, który obowišzywać będzie wszystkich wnioskodawców.
 4. Zarzšd Klubu będzie rozpatrywać wnioski kandydatów na posiedzeniu Zarzšdu Klubu dwukrotnie w cišgu roku w II i IV kwartale.
 5. Zarzšd Klubu po rozpatrzeniu wniosku będzie podejmował uchwałę o ewentualnym zakwalifikowania wnioskodawcy na trzyletni okres kandydacki.
 6. Od momentu podjęcia uchwały, przez okres 3 lat kandydat na członka Klubu powinien aktywnie uczestniczyć w życiu Klubu realizujšc szczególnie jego cele statutowe zawarte w §13 Statutu Klubu.
 7. Kandydaci na członków Klubu majš prawa okreœlone w § 10 pkt. pkt. b i c Statutu Klubu.
 8. Po okresie 3 lat, po uzupełnieniu wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Klubu o rekomendacje minimum dwóch członków zwyczajnych Klubu z minimalnym trzyletnim stażem klubowym, Zarzšd Klubu ocenia działalnoœć kandydata. Po uznaniu, że realizuje on cele statutowe i aktywnie uczestniczy w życiu Klubu Zarzšd podejmuje uchwałę o przyjęciu bšdŸ nieprzyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Klubu.
 9. Trzyletni okres kandydacki nie gwarantuje automatycznego przyjęcia w poczet członków Klubu.
 10. W przypadku otrzymania negatywnej oceny wnioskodawca ma prawo do uzyskania pisemnego uzasadnienia decyzji Zarzšdu.
 11. Kandydaci na członków Klubu, będšcy armatorami, traktowani sš jak rezydenci.
 12. Trzyletni okres kandydowania może zostać skrócony (poprzez przyjęcie uchwały Zarzšdu) w przypadku, jeœli osoba wnioskujšca:
  1. była wczeœniej członkiem Klubu i jest w stanie udokumentować wczeœniejszš działalnoœć na rzecz Klubu,
  2. w sposób wybitny i znaczšcy wsparła rozwój Klub lub rozwój żeglarstwa morskiego.
 13. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o członkostwo Klubu obowišzuje kandydata opłacenie wpisowego w wysokoœci 1000,00 PLN.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Zarzšd Klubu
Formularz deklaracji członkowskiej (PDF)
Formularz deklaracji członkowskiej (DOC)

 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl