AKM GdaŁâ€žsk.
odwiedzono nas:
422127 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierajš nas:

ŁÂťaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

Akademicki Klub Morski w Gdańsku - krótka historia

Maj 1931
Uchwała Rady Naczelnej Zwišzku Polskiej Młodzieży Demokratycznej Szkół Wyższych RP o realizacji „Koncepcji Akademickiego Zwišzku Morskiego” autorstwa Jana Bartoszczyka, studenta Politechniki Gdańskiej.
[1] Deklaracja ideowa AZM
Luty 1932
Powstanie AZM Oddz. Gdańsk. Po Gdańsku Oddziały Akademickiego Zwišzku Morskiego powstajš w Warszawie, Wilnie, Poznaniu, Krakowie i Lwowie. Pierwsza jednostka w eksploatacji AZM - prywatny jacht „Witold” Witolda Wańkowicza udostępniony studentom przez właœciciela.
1932
Jacht „Marabut” nabyty od korporacji Wisła – po zakupie otrzymał nazwę „Szkwał”.
Czerwiec 1933
Wojewoda pomorski Stefan Kiruklis funduje dla Oddz. AZM Gdańsk jacht „Wojewoda pomorski” – zakupiony w Oslo kuter gaflowy L – 18,0 m, pow. żagli 160 m2.
Przebudowa jachtu w 1934 na slup Marconi – pow. żagli 120 m2 wg projektu kpt. jacht. Studenta PG Witolda Urbanowicza.
Wsparcie finansowe ze strony min. Papee, płk. Rosnera z Wydz. Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku i radcy Komisariatu Ziętkiewicza. W 1933 – pierwsze ogólnopolskie akademickie obozy żeglarskie organizowane przez AZM w Jastarni – przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej (udostępniony teren i namioty).
1936
Wojewoda pomorski Wł. Raczkiewicz przeznaczał subwencje na działalnoœć Oddz. AZM Gdańsk.
1937
Po dwuletnich staraniach dzięki decyzji min. spraw wojskowych gen. Kasprzyckiego, przy poparciu min. Chodackiego i gen. Olszyny - Wilczyńskiego Państwowy Urzšd Wychowania Fizycznego przekazał AZM-owi Gdańsk nowy jacht „Panna Wodna”.
Budowa Oœrodka Szkoleniowego Akademickiego Zwišzku Morskiego w Jastarni.
Okres 1934 – 1939
Liczne rejsy morskie, nawišzane kontakty z Finlandiš, Szwecjš, Estoniš. Rejsy do Niemiec : Œwinoujœcie, Szczecin.
Udział w regatach organizowanych przez Yacht Klub Polski (Zatoka Gdańska oraz Gdynia –Warnemuende) przez Zoppoter Klub w „Zoppoter Sportwoche”, regaty „Deutsche Ostseeregatta 1938”, regaty „Gotland Round"
2 wrzeœnia 1939
Powrót do Gdyni jachtu „Wojewoda pomorski” z rejsu morskiego.
Zawieszenie działalnoœci Oddziału.
5 listopad 1945
Reaktywowanie Akademickiego Zwišzku Morskiego w Gdańsku przez kol. kol.: M. Sowa, A. Kaszyński, F. Walter, R. Semler, W. Samoliński i T. Œpiewakowski.
PZŻ przydziela AZM-owi jachty: „Szkwał” (ex Nordstern), Panna Wodna II (ex Kaper), Skrzat (ex Alte Liebe), „Swarożyc (ex Narwik), „Libella”, „Goplana” i „Poœwist”. Większoœć zakwalifikowana do remontu lub odbudowy. Subwencji udzielajš: minister r E. Kwiatkowski, rektor PG prof. St. Turski, rektor AM prof. W. Grzegorzewski, dyrektor PUWFiPW mjr. M. Kuœmidrowicz. Remonty i odbudowy były wykonywane społecznie przez członków Klubu.
1946 – 1947
AZM Gdańsk pełni funkcję Zarzšdu Głównego AZM i Delegatury Morskiej PZŻ.
Sierpień 1946
Pierwszy powojenny obóz szkoleniowy AZM w Jastarni Pomoc przy remoncie zdewastowanego budynku oœrodka udzieliła Marynarka Wojenna. Zaopatrzenie w prowiant zapewniła Szkoła Inżynierska im Wawelberga i Rotwanda z Warszawy (poniemieckie konserwy i transport).
1947
Oficjalna umowa o dzierżawie przez AZM terenów w Wisłoujœciu w zamian za Oœrodek w Jastarni, który przejmuje GUKF; przejęcie terenu i organizacja przystani w fosie Twierdzy Wisłoujœcie obok przystani Polskiego Klubu Morskiego.
3 sierpień 1948
Tragiczne zatoniecie jachtu „Poœwist” na Zatoce Gdańskiej (pomnik ofiar katastrofy przy Twierdzy Wisłoujœcie).
10 kwietnia 1949
Przymusowe rozwišzanie Akademickiego Zwišzku Morskiego pod pretekstem zjednoczenia studenckiego ruchu sportowego i przejęcie majštku przez Akademickie Zrzeszenie Sportowe. AZM został zamieniony w œrodowiskowš sekcję żeglarskš przy Politechnice Gdańskiej.
1950
Poważne ograniczenia żeglugi jachtami na akwenach morskich, ukierunkowanie morskiego żeglarstwa akademickiego na pływanie po wodach œródlšdowych i głównie œródlšdowy wyczyn sportowy.
1952
Zamknięcie Zatoki Gdańskiej dla żeglugi jachtami, okres „bronowania plaż”, zamknięcie łańcuchem basenu jachtowego w Gdyni.
1953
Utworzenie dodatkowej przystani letniej Klubu w Pleniewie (na nie istniejšcym już terenie) jako bazy jachtów pływajšcych na rozlewisku Wisły Œmiałej i wychodzšcych w rejsy na Zalew Wiœlany
Luty 1957
Reaktywowanie działalnoœci AZM Gdańsk jako Klubu Morskiego AZS przy Politechnice Gdańskiej (władze Akademickiego Zwišzku Sportowego nie zgodziły się na powrót do statusu i nazwy niezależnego Akademickiego Zwišzku Morskiego pod pretekstem - jak w maju 1947 r. - zjednoczenia studenckiego ruchu sportowego). Przystań w Pleniewie pozostała bazš jachtów zatokowych, przystań w Twierdzy Wisłoujœcie bazš jachtów morskich i zapleczem technicznym na okres remontowo-zimowy
1957
„Szkwał II” z Klubu Morskiego AZS z kpt. Wojciechem Samolińskim odnosi podwójne zwycięstwo w Regatach Ostseewoche w Warnemünde. Wznowienie rejsów morskich i zatokowych.
1958
Pierwszy klubowy obóz żeglarski w Pleniewie; pierwsze po 10 latach klubowe pełnomorskie rejsy żeglarskie i starty w regatach na s/y„Ewie”, „Pannie Wodnej”.
1958
s/y „Ewa” z kpt. Aleksandrem Bereœniewiczem wygrywa regaty „Ostseewoche” w Warnemünde.
1959
„Szkwał” z kpt. Janem Szwykowskim i „Ewa” z kpt.Zbigniewem Œpiewakowskim z załogami z Klubu Morskiego (głównie studenci z Politechniki Gdańskiej) dopływajš na północny kraniec Bałtyku do Kemi w Finlandii,
1960
Pierwsze ogólnopolskie obozy żeglarskie dla klubów akademickich, prowadzone przez kadrę instruktorów AKM w Pleniewie.
Sierpień 1962
Oddanie do eksploatacji i pierwszy rejs pełnomorski do Szwecji i Finlandii flagowego jachtu AKM „Swarożyc III” zbudowanego na przystani w Wisłoujœciu systemem gospodarczym przez członków Klubu.
Marzec 1965
Przekształcenie Klubu Morskiego AZS przy Politechnice Gdańskiej w Akademicki Klub Morski AZS i ZSP (uchwała Rady Naczelnej ZSP i Zarzšdu Œrodowiskowego AZS w sprawie połšczenia klubów KM AZS przy PG i Gdańskiego Yacht Klubu ZSP).
1966
Rozpoczęcie przebudowy wodnej drogi œródlšdowej Gdańsk – Wisła pod kštem eksploatacji dużych zestawów pchanych i barek samobieżnych – planowana likwidacja przystani klubowej AKM AZS. W zamian za to uzyskanie decyzji na lokalizację przystani AKM w Górkach Zachodnich na zachodnim brzegu ujœcia Wisły Œmiałej.
Wiosna 1967
Przeniesienie przystani z Pleniewa do Górek Zachodnich, decyzja o likwidacji i przeniesieniu również przystani w Wisłoujœciu. Operację przeprowadzki realizujš członkowie AKM w czynie społecznym metodami gospodarczymi.
Lipiec 1967
Pierwszy ogólnopolski morski obóz żeglarski AZS na terenie Górek Zachodnich zorganizowany przez AKM. Obóz był zakwaterowany w namiotach, jachty cumowały na bojach, ponieważ nie było nabrzeży i pomostów.
„Swarożyc III” z kpt. Wacławem Liskiewiczem i pięcioosobowš załogš AKM osišga Spitsbergen w Archipelagu Svalbard ( 710 N) jako pierwszy jacht na œwiecie.
„Probus” (typ Szmaragd) z kpt. Jerzym Cołojewem i dwuosobowš załogš z AKM osišga Wyspy Owcze.
Grudzień 1971
Kpt. Aleksander Bereœniewicz z AKM na „Swarożycu III” odbywa samotny rejs kwalifikacyjny do OSTAR 72’ (Samotnych Regat przez Atlantyk w 1972 r.).
1972
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę przystani w Górkach Zachodnich (finansowanie ze œrodków Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Zrzeszenia Studentów Polskich oraz œrodków budżetowych wyższych uczelni trójmiasta – inwestor zastępczy Politechnika Gdańska) – w zamyœle centralny oœrodek akademickiego szkolenia żeglarskiego, oddany w zarzšd Akademickiemu Klubowi Morskiemu AZS i ZSP w Gdańsku.
„Swarożyc III” z załogš z AKM uczestniczy w Operacji Żagiel 72’ w Kielu.
Czerwiec 1972
„Probus” z kpt. Jerzym Cołojewem i dwuosobowš załogš z AKM dociera do Islandii. Za ten rejs otrzymuje II nagrodę w konkursie Rejs Roku 72’.
Lipiec 1972
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz z żeńskš załogš z AKM na s/y „ Szmaragd” dociera do Szkocji.
1976
AKM uzyskuje następny jacht „Wojewoda Pomorski II”, który staje się jachtem flagowym AKM. (formalnym właœcicielem był ZG AZS Warszawa, który sprzedał jacht w 2001 – pływa pod nazwa „Lady B”)
1976 – 1978
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz (członkini AKM od 1953 roku) na jachcie „Mazurek” opływa œwiat w pierwszym samotnym kobiecym rejsie dookoła œwiata – organizator PZŻ i Zjednoczenie Przemysłu Okrętowego. I nagroda i Srebrny Sekstant w konkursie Rejs Roku 78’.
Wrzesień 1977
„Wojewoda Pomorski II” z kpt. Jerzym Cołojewem i załogš z AKM osišga Wyspy Kanaryjskie.
1978-1979
Kpt. Wiesław Rakowski z 8-osobowš załogš z AKM na jachcie „Wojewoda Pomorski II” startuje w regatach „Parmelia Race” do Perth, zorganizowanych z okazji 200-lecia Australii.
1979
Całkowite przeniesienie przystani klubowej do Górek Zachodnich; przystań w Twierdzy Wisłoujœcie przejmuje sekcja żeglarska Uniwersytetu Gdańskiego.
1980
”Wojewoda Pomorski II” kończy rejs dookoła œwiata po regatach „Parmelia Race”. Uzyskuje III nagrodę w konkursie Rejs Roku 80’.
Sierpień 1980
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz i kpt. Wacław Liskiewicz na jachcie „Spaniel” odbywajš rejs kwalifikacyjny do TSTAR 81’ (Dwuosobowych Regat przez Atlantyk 1981) z Nowego Jorku do Plymouth.
1981
Kpt. Aleksander Bereœniewicz z załogš z AKM na „Janie z Kolna” okršża Europę w rejsie z Grecji do Polski.
1984
AKM uczestniczy w Operacji Żagiel 84’ w rejsie do Kanady i z powrotem. „Jan z Kolna” pod kpt. Zbigniewem Szpetulskim zwycięża na obu etapach regat atlantyckich St. Malo-Bermudy-Halifax.{więcej...}
1990
Kpt. Grzegorz Przybylski i Zofia Przybylska na własnym jachcie „Bagheera” docierajš na Karaiby.
1991
Kpt. Grzegorz Przybylski na jachcie „Bagheera” dokonuje samotnego przejœcia Atlantyku z Karaibów do Gdańska. Uzyskuje II nagrodę w konkursie Rejs Roku 91’.
1991-1997
Kpt. Jerzy Wšsowicz na własnym jachcie „Antica” z kilkoma zmieniajšcymi się załogami okršża œwiat. Uzyskuje III nagrodę w konkursie Rejs Roku 97’.
1993-1997
Kpt. Wojciech Kmita i Małgorzata Kmita na własnym jachcie „Temi” okršżajš œwiat. Uzyskujš. III nagrodę w konkursie Rejs Roku 97’.
1996
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz z damskš załogš studentek na własnym jachcie „Mechatek II” dopływa na północny kraniec Bałtyku (650 45’N) do Kemi w Finlandii.
1997
Przekazanie administracji przystani w Górkach Zachodnich w gestię Zarzšdu Głównego AZS w Warszawie (wieczystemu dzierżawcy oraz właœcicielowi pewnej częœci terenu), podpisanie porozumienia o współpracy między ZG AZS a AKM Gdańsk. ZG AZS w Warszawie na terenie przystani tworzy Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Zarzšdu Głównego AZS.
Luty 2000
Jednostronne zerwanie porozumienia o współpracy przez Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZG AZS. Koniecznoœć utworzenia nowej przystani żeglarskiej AKM na gruntach Skarbu Państwa na SW od Oœrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZG AZS.
2000 – 2004
Prowadzenie szkolenia na stopnie żeglarskie przez AKM.
Liczne rejsy stażowo - szkoleniowo na jachtach klubowych dla studentów. Na prywatnych jachtach „Amica” i „Mechatek” nieodpłatnie udostępnia się miejsca studentom-członkom AKM.
1998 - 2000
Kpt. Jerzy Wšsowicz na własnym jachcie „Antica” okršża Amerykę Południowš. Otrzymuje Srebrny Sekstant i I nagrodę w konkursie Rejs Roku 2000.
Maj 2001
AKM organizuje I Akademickie Mistrzostwa Pomorza Kobiet w match – racing-u.
2001
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz i kpt. Wacław Liskiewicz na własnym jachcie odbywajš rejs do Norwegii.
2002 – 2004
Liczne rejsy studenckie na Morzu Bałtyckim na jachtach: Placek, Jacek II, Tensor i Afinor.
Jachty Klubu startujš w regatach jachtów morskich: Klif, Duży Ptak, Mały Ptak, Ichtiander.
30 wrzeœnia 2003
Uzyskanie osobowoœci prawnej – AKM-u w Gdańsku jako stowarzyszenia.
2003 – 2006
Kilkuletnie dzierżawy terenu przystani od Skarbu Państwa.
2007
Uzyskanie wieczystego prawa użytkowania terenu przystani AKM.
2015
Organizacja pierwszego zlotu jachtów Dacron 70 dla jachtów typu Nefryt i Albin Vega.
Okres 2003 – 2015
Klub ma charakter klubu armatorskiego dla absolwentów wyższych uczelni z terenu całej Polski. Z uwagi na zmiany systemu uprawiania żeglarstwa następuje formalne zaniechanie współpracy z Politechnikš Gdańskš, która prowadzi dla studentów szkolenie żeglarskie w ramach działalnoœci œrodowiskowej (sekcja żeglarska AZS przy PG).AKM Prowadzi wspólnie z PG szkolenie z zakresu ratownictwa morskiego. Liczne rejsy turystyczne i organizacja wewnštrz klubowych regat na otwarcie i zamknięcie sezonu. Organizacja spotkań żeglarskich dla członków i rezydentów Klubu – w listopadzie Zaduszki żeglarskie tzw. : „Dziady”, w styczniu – spotkania noworoczne.
Liczne rejsy członków Klubu na własnych jachtach po Morzy Bałtyckim i Północnym (wyróżniajšce się rejsy: jachtu „Krakus” pod kpt. Jackiem Jettmarem na Lofoty i jednoosobowe starty kol. Jakuba Marjańskiego w regatach „Poloneza” i „Bitwie o Gotland”).
2016
Przygotowanie do obchodów 85 – lecia Klubu. Planowane imprezy: odsłonięcie kamienia z tablica pamištkowš „Tym co na morzu” na przystani w Górkach Zachodnich, rejsy grupowe do miejsc gdzie działał AZM: Wisłoujœcie, Jastarnia, wydawnictwo w postaci kalendarium połšczone z albumem, spotkania z cyklu „Historia Klubu”.{więcej...}

Spoœród wielu złotych medalistów Mistrzostw Polski niżej wymienieni koledzy członkowie AKM majš w swoim dorobku największe osišgnięcia:
  • Stanisław Sawko, absolwent AWF – 9 medali (klasy: Hornet, Latajšcy Holender),
  • Zdzisław Szadziewski i Zbigniew Szpetalski – mistrzostwo Polski w klasie „Latajšcy Holender”, start w Olimpiadzie w Tallinie,
  • Piotr Adamowicz, absolwent PG – 7 medali (1/4 tony), mistrzostwo Polski w klasie ORC Sportboat - 2016,
  • Krzysztof Zawalski, absolwent AWF – 7 medali (klasy Cadet, 420, Tornado),
  • Jacek Jettmar, absolwent PG, były pracownik naukowy PG – mistrzostwa Polski na jachcie „Szkwał” lata 1965, 1966, na jachcie „Janosik” - 1972,
  • Krzysztof Paul, absolwent PG – wielokrotne mistrzostwo Polski (na własnym jachcie Duży Ptak) klasa IMS w latach: 2002, 2003, 2004, Klasa ORC – w latach: 2011, 2012, 2013, 2016.

 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl