AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
383433 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u

Wspierają nas:

Żaglownia Bryt Sails.
Sklep Wind.
Wydawnictwo MARPRESS.

 PROJEKT UE


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 08. Konwersja
Działanie: 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego


Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa przystani klubowej Akademickiego Klubu Morskiego w Górkach Zachodnich w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 27.11.2019r.
Całkowita wartość projektu: 5 948 585,49 zł
Kwota dofinansowania: 3 755 516,25 zł
Grupa projektów: Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.
Typ projektu: Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów publicznej infrastruktury turystycznej o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym (m.in. porty, przystanie i pomosty służące turystyce wodnej, przenoski).
Główny cel projektu: Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich tworzących kompleksową ofertę turystyczną i pozwalającą turystom wodnym na szerokie korzystanie z kei i zaplecz socjalnych na terenach objętych „Pętlą Żuławską”.

Cele szczegółowe:
• Zwiększenie liczby miejsc cumowniczych oraz podniesienie standardu oferty przystani jachtowej w mieście Gdańsk, dzielnicy Górki Zachodnie.
• Optymalizacja wykorzystania potencjału (społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego) mieście Gdańsk, dzielnicy Górki Zachodnie poprzez remont i modernizację nabrzeża, budowę nowych pomostów cumowniczych „A”-„C” oraz budowę nowej kompleksowej infrastruktury lądowej odpowiadającej standardom prowadzącą jednocześnie do zrównoważonego wykorzystania regionalnego dziedzictwa przyrodniczego i walorów turystycznych.

Planowane efekty:
• Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Pozostałe efekty realizacji celu głównego, jak i celów szczegółowych projektu to:
• poprawa jakości przestrzeni przystani jachtowej AKM;
• utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów turystycznych;
• zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych;
• rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych i zmodernizowanych oraz utrzymanie istniejących miejsc pracy dzięki zwiększeniu liczby miejsc cumowniczych prowadzących do zwiększania liczby odwiedzających turystów drogą morską (aż o 50 miejsc);
• uregulowanie i ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych obszarach.
• Osiągnięcie wskaźników rezultatu:
- Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne – wartość docelowa: 304 odwiedziny/rok.

Zakres rzeczowy projektu:
1. Projektowanie.
2. Roboty budowlano-montażowe:
• prace remontowe istniejących konstrukcji nabrzeży i pomostów w zakresie niezbędnym do dalszej ich eksploatacji,
• prace budowlane przy budowie budynków i infrastruktury zaplecza lądowego
• budowa nowych pomostów cumowniczych w postaci pomostów pływających o konstrukcji pełno-betonowej
• Wykonanie przyłączy.
3. Wyposażenie, zakup urządzeń.
4. Nadzór inwestorski, autorski, inżynier kontraktu.
5. Promocja Projektu.
6. Promocja produktu turystycznego.


 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl