AKM Gdańsk.
odwiedzono nas:
110140 razy
od 21-06-2016.
POLSKI    ENGLISH
AKM na facebook'u
AKM na też celebruje.

Statut Akademickiego Klubu Morskiego w Gdańsku
STATUT
AKADEMICKIEGO KLUBU MORSKIEGO W GDAŃSKU
(tekst ujednolicony, zatwierdzony na Walnym Zebraniu 15.04.2011)

Rozdział I
Nazwa, siedziba, charakter prawny
§1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Akademicki Klub Morski Gdańsk”, w skrócie „AKM Gdańsk” i jest zwane dalej „Klubem”.
 2. W kontaktach z zagranicą obok nazwy polskiej Klub używa nazwy w języku angielskim „Academic Yacht Club Gdańsk” w skrócie „AYC Gdańsk”.
§2
Klub działa zgodnie z niniejszym Statutem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się działalność Klubu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Klubu jest Gdańsk.
§4
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§5
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.
§6
 1. Klub używa historycznych znaków AZM korzystających z ochrony prawnej:
  1. proporca - w kształcie trójkąta, koloru ciemnoniebieskiego z czarnym krzyżem na tle białego krzyża wg wzoru jak w załączniku nr 1;
  2. godła - stylizowanego orła morskiego z niebieską flagą i czarną kotwicą, wg wzoru jak w załączniku nr 2;
  3. bandery - w kształcie prostokąta koloru ciemno niebieskiego z czarnym krzyżem na tle białego krzyża z godłem klubu umieszczonym w górnym lewym rogu wg wzoru jak w załączniku nr 3;
 2. Jachty Klubu podnoszą banderę Polskiego Związku Żeglarskiego
 3. Bandera Klubu jest podnoszona wraz z banderą PZŻ na przystani klubowej z okazji świąt państwowych lub ważnych uroczystości klubowych.
 4. Klub używa pieczęci okrągłej z godłem AZM w środku i napisem na obwodzie: „Akademicki Klub Morski Gdańsk” oraz pieczęci podłużnej imiennej o treści „Akademicki Klub Morski Gdańsk” z adresem Klubu i nr NIP.
Rozdział II
Cel i środki działania
§7
Celem Klubu są działania w sferze zadań publicznych w zakresie:
 1. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szeroko rozumianej działalności żeglarskiej ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa morskiego, wśród społeczności akademickiej.
 2. Nauki, edukacji, oświaty i ekologii w zakresie wychowania morskiego oraz promocji kultury marynistycznej.
 3. Podtrzymywania tradycji narodowej nawiązując w tym działaniu do wieloletniej tradycji powstałego w 1932 roku Gdańsku Akademickiego Związku Morskiego, a szczególnie Oddziału Gdańsk AZM-u, przekształconego po jego likwidacji w 1948 roku kolejno w: Sekcję Żeglarską AZS przy Politechnice Gdańskiej, Klub Morski AZS przy PG, Akademicki Klubu Morski AZS i ZSP i obecnie działający AKM Gdańsk.
 4. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między organizacjami żeglarskimi.
§8
Klub realizuje swoje cele przez:
 1. Organizowanie kursów, obozów, pływań rekreacyjnych, regat, rejsów krajowych i zagranicznych.
 2. Uczestniczenie w imprezach żeglarskich w kraju i zagranicą.
 3. Prowadzenie szkolenia na wszystkie stopnie żeglarskie.
 4. Wspieranie prywatnych armatorów i propagowanie żeglowania na własny rachunek szczególnie wśród społeczności akademickiej.
 5. Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie odpowiedniej bazy technicznej umożliwiającej działalność żeglarską, a w szczególności:
  1. przystani żeglarskiej wraz z odpowiednimi urządzeniami spełniającymi przepisy ochrony środowiska,
  2. klubowych jednostek pływających dla żeglarstwa społecznego.
 6. Współpracę z władzami szkół wyższych, a szczególnie z Politechniką Gdańską., samorządami studenckimi oraz z jednostkami organizacyjnymi uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, wychowania morskiego i ochrony środowiska.
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, administracją rządową i samorządową, związkami sportowymi oraz innymi osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celami Klubu.
 8. Rozwijanie współpracy z organizacjami żeglarskimi krajów regionu Morza Bałtyckiego.
 9. Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu gromadzenie funduszy na cele statutowe.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
 1. Klub zrzesza osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Klubu dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków uczestników,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.
 3. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być studenci, absolwenci i pracownicy szkół wyższych oraz inne osoby pełnoletnie, przyjęte przez Zarząd Klubu. Studenci składają pisemną deklarację członkowską, absolwenci, pracownicy i inne osoby składają pisemny wniosek wraz z rekomendacją co najmniej dwóch zwyczajnych członków Klubu ze stażem klubowym minimum 3 letnim.
 4. Członkowie uczestnicy Klubu dzielą się na indywidualnych i grupowych.
  1. Członkami uczestnikami indywidualnymi mogą być osoby fizyczne niepełnoletnie w wieku od 16 do 18 lat, zainteresowane żeglarstwem, za zgodą opiekunów prawnych, przyjęte przez Zarząd Klubu, po przedłożeniu pisemnego wniosku i deklaracji członkowskiej oraz opinii / rekomendacji dwóch zwyczajnych członków Klubu, ze stażem klubowym minimum 3- letnim. Po osiągnięciu pełnoletności mogą ubiegać się o członkostwo zwyczajne.
  2. Członkami uczestnikami grupowymi mogą być studenckie organizacje społeczne działające w dziedzinie sportów wodnych i turystyki wodnej. Członkowie uczestnicy grupowi są reprezentowani w Klubie przez swoich delegatów. Na każdych 10 członków organizacji wpisanej do Klubu jako członek uczestnik grupowy przypada jeden delegat na Walne Zebranie Klubu.
 5. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne przez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Klubu, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego. Formę i rodzaj wspierania Klubu członkowie wspierający ustalają z zarządem Klubu.
 6. Członkostwo Klubu nabywa się po przyjęciu kandydata przez Zarząd Klubu zwykłą większością głosów w drodze uchwały - od dnia jej przyjęcia.
 7. Dowodem członkostwa Klubu jest legitymacja klubowa.
 8. Członkami honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.
§10
Członkowie zwyczajni i honorowi, będący członkami Klubu mają prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. uczestniczyć we wszystkich imprezach i formach działalności Klubu na zasadach określonych we właściwych regulaminach,
 3. korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu w granicach unormowanych odpowiednimi przepisami Klubu,
 4. wyrażać opinie i zgłaszać postulaty do władz Klubu oraz domagać się ich rozpatrywania,
 5. nosić odznakę Klubu i używać proporca Klubu,
 6. członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej.
§11
Członkowie uczestnicy mają prawo:
 1. Członkowie uczestnicy indywidualni mają wszystkie prawa wymienione w § 10 za wyjątkiem punktu a),
 2. Członkowie organizacji będącej członkiem uczestnikiem grupowym Klubu mają wszystkie prawa wymienione w § 11 za wyjątkiem punktu a). Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje jedynie delegatom tych organizacji wybranych na zasadach określonych w § 10 pkt. 4.2.
§12
Członkowie wspierający mają prawo:
 1. korzystać z obiektów i urządzeń Klubu na zasadach określonych odpowiednimi przepisami Klubu,
 2. zgłaszać postulaty w sprawach dotyczących żeglarstwa akademickiego,,
 3. uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§13
Obowiązki członków klubu:
 1. Członkowie Klubu mają obowiązek:
  1. chronić dobre imię Klubu,
  2. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie Klubu,
  3. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Klubu,
  4. regularnie płacić składki członkowskie.
 2. Członkowie uczestnicy grupowi opłacają składki w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu i są zobowiązani do świadczeń na rzecz przystani klubowej w formie i wysokości ustalonej z Zarządem Klubu.
 3. Walne Zebranie może zobowiązać członków zwyczajnych, zbiorowych i uczestników do innych świadczeń na rzecz Klubu
 4. Członkowie wspierający powinni w szczególny sposób przyczyniać się do realizacji celów statutowych Klubu.
§14
Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
 1. Rozwiązania Klubu.
 2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Klubu.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy lub uchwałą Zarządu Klubu w przypadku nieuregulowania innych zobowiązań wobec Klubu.
 4. Wykluczenia decyzją Zarządu Klubu za działanie na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie Statutu Klubu.
 5. Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 6. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie się do Sądu Koleżeńskiego Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§15
Władzami Klubu są:
 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja Władz Klubu trwa 4 (cztery) lata.
 2. Członkowie Władz Klubu pełnią swoje funkcje społecznie. Do prowadzenia określonych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
 3. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Tak przyjęte uchwały obowiązują wszystkich członków Klubu.
 4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby jego członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny od pierwszego terminu.
§16
Walne Zebranie
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu co najmniej raz na dwanaście miesięcy, powiadamiając członków Klubu co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad o terminie, miejscu i propozycji porządku obrad.
 4. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków Klubu uprawnionych do głosowania, w drugim terminie może ono skutecznie podejmować uchwały bez względu na ilość uczestników.
 5. Zarząd Klubu zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zebranie nie później niż 5 miesięcy po upływie roku. Raz na cztery lata Zwyczajne Walne Zebranie spełnia również rolę Zebrania Wyborczego.
 6. 6. W przypadku, gdy Zarząd Klubu nie zwoła Walnego Zebrania w czasie określonym w niniejszym Statucie zostanie ono niezwłocznie zwołane przez Komisję Rewizyjną Klubu.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu na podstawie:
  1. uchwały Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej na jej pisemny wniosek,
  2. wniosku co najmniej 30% liczby członków zwyczajnych Klubu.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem wypadków określonych w niniejszym Statucie.
 10. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:
  • z głosem decydującym - członkowie zwyczajni, delegaci członków uczestników grupowych i członkowie honorowi będący członkami Klubu
  • z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, pozostali członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§17
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 1. Uchwalanie programu działania i zatwierdzanie projektu budżetu Klubu.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Klubu.
 3. Dokonywanie oceny działania Klubu oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wybór Komandora, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu.
 6. Uchwalanie Statutu oraz zmian do Statutu.
 7. Podejmowaniem uchwały o rozwiązaniu Klubu.
 8. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu nie ruchomości.
 9. Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu wypracowanego zysku lub pokryciu uzyskanej straty.
 10. Nadawanie godności Członka Honorowego
 11. Rozpatrywanie odwołań członkowskich
 12. Uchwalanie minimalnych składek członkowskich oraz uchwalanie upoważnienia dla Zarządu w sprawach składek członkowskich.
§18
Zarząd Klubu
 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Klubu.
 2. W skład Zarządu wchodzą z wyboru w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu:
  1. Komandor,
  2. 4 - 5 członków.
 3. 3. Do Zarządu Klubu na zasadach oddelegowania, na pełnych prawach członków zarządu, wchodzą przedstawiciele sekcji specjalistycznych (po jednym przedstawicielu z każdej sekcji).
§19
Do kompetencji Zarządu Klubu należy kierowanie całokształtem działalności Klubu, a w szczególności:
 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 3. Realizacja zadań statutowych Klubu, przygotowywanie programów działania oraz budżetu i ich realizacja po uchwaleniu przez Walne Zebranie.
 4. Przyjmowanie, skreślanie i nagradzanie członków Klubu.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich, na podstawie upoważnienia walnego Zebrania, oraz zobowiązań finansowych za usługi świadczone przez Klub.
 6. Administrowanie i dysponowanie funduszem Klubu.
 7. Powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych jednostek gospodarczych Klubu.
 8. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Klubu.
 9. Ustalanie przepisów i regulaminów wewnętrznych.
§ 20
 1. Zarząd Klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Decyzje Zarządu Klubu podejmowane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Komandora.
 3. Zarząd Klubu może dla usprawnienia działania powołać Komisje Zarządu, w skład których wchodzą członkowie Klubu.
 4. W posiedzeniach Zarządu Klubu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.
 5. Posiedzenie Zarządu Klubu zwołuje Komandor lub inny upoważniony członek Zarządu.
 6. Członek Zarządu Klubu, który bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w 3 (trzech) kolejnych posiedzeniach Zarządu jest zawieszany w obowiązkach członka Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 21
Prezydium Zarządu
 1. Zarząd Klubu wyłania Prezydium w skład którego wchodzą: Komandor, Vice-komandor, Skarbnik, Sekretarz.
 2. Prezydium Zarządu działa w okresie między zebraniami Zarządu Klubu i podejmuje doraźne decyzje w sprawach klubowych, wymagające późniejszej akceptacji Zarządu Klubu.
§ 22
Komisja Rewizyjna
 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolującym działalność Klubu.
  • Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 do 4 członków, wybranych przez Walne Zebranie. Komisja ustala w swoim gronie podział funkcji.
  • W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Klubu i pracownicy.
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub delegowany przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach władz Klubu.
  • Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  • Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej pracy Zarządu Klubu.
  • Przedkładanie Zarządowi Klubu wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli.
  • Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
  • Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
§ 23
Sąd Koleżeński
 1. Sąd Koleżeński Klubu rozpatruje przewinienia koleżeńskie dotyczące członków Klubu.
 2. Sąd Koleżeński Klubu składa się z Przewodniczącego i 2-4 członków, wybranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 4. Tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
 • Rozpoznawanie przewinień koleżeńskich w pierwszej instancji i wydawanie orzeczeń w tych sprawach.
 • Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.
§ 24
 1. W przypadku powstania vacatu w trakcie trwania kadencji w składzie władz Klubu przysługuje im prawo kooptacji pod warunkiem, że liczba dokooptowanych do składu danej władzy nie będzie większa niż 1/3 składu pierwotnego.
 2. Osoby dokooptowane nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego danego organu władzy.
 3. 3. W przypadku ubycia ze składu władz liczby większej od 1/3 należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie, które wybierze nowych członków na wszystkie miejsca zwolnione przez osoby uprzednio wybrane.
§ 25
Jednostki organizacyjne Klubu
 1. Do realizacji zadań statutowych Klub może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne, którymi mogą być sekcje specjalistyczne lub zakłady działalności gospodarczej.
 2. Jednostki te działają w oparciu o odrębne regulaminy, pod warunkiem ich zgodności ze Statutem Klubu.
 3. Sekcje specjalistyczne powołuje Zarząd Klubu na wniosek minimum 10 członków Klubu tworzących sekcję,
  1. Rozwiązanie sekcji specjalistycznej następuje na podstawie uchwały Walnego zebrania na wniosek Zarządu Klubu lub na wniosek co najmniej połowy członków sekcji.
  2. Regulamin działania sekcji specjalistycznej zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 4. Zakłady działalności gospodarczej i ich zarządy powołuje i rozwiązuje Zarząd Klubu.
 5. W poszczególnych jednostkach wewnętrznych muszą działać zgodne z regulaminem zarządu tych jednostek, które:
  1. Kierują działalnością jednostek.
  2. Realizują zadania regulaminowe, dla których zostały powołane.
  3. Podejmują decyzje nie zastrzeżone do kompetencji władz Klubu.
§ 26
Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
 1. Działalności stadionów i innych obiektów sportowych (przystań żeglarska),
 2. Wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego (łodzie rekreacyjne i sportowe),
 3. Działalności szkół jazdy (uprawnienia upoważniające do prowadzenia statków innych niż profesjonalne),
 4. Produkcji i naprawy lodzi wycieczkowych i sportowych,
 5. Reklamy (wynajmowanie przestrzeni na cele reklamowe),
 6. Pól kempingowych, włączając pola dla samochodowych przyczep kempingowych,
 7. Działalności związanej ze sportem, pozostałej,
 8. Kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 9. Działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
Rozdział V
Nagrody i Kary
§ 27
 1. Za wybitne osiągnięcia sportowe, ofiarną i wydajną pracę dla Klubu Zarząd ma prawo przyznawać członkom Klubu wyróżnienia:
  1. pochwały, dyplomy, nagrody,
  2. wnioskować do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
  3. Zarząd Klubu może wystąpić do władz państwowych oraz innych organizacji o przyznanie nagród i odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami.
§ 28
 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Klubu, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę Klubu stanowi przewinienie koleżeńskie.
 2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński. Może on wymierzyć następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. zawieszenie w prawach członkowskich,
  4. zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu na czas określony,
  5. wykluczenie z grona członków Klubu.
Rozdział VI
Majątek i Fundusze Klubu
§ 29
 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Klubu powstaje z:
  1. Składek członkowskich i innych opłat członkowskich,
  2. Darowizn, spadków, subwencji i dotacji,
  3. Wpływów z działalności gospodarczej,
  4. Wpływów z działalności statutowej
  5. Udziałów majątkowych
  6. Innych wpływów
 3. Klub może zarządzać majątkiem trwałym i nietrwałym przekazanym mu w użytkowanie przez inne instytucje, stowarzyszenia lub osoby fizyczne. Zbywanie tego majątku wymaga zgody przekazujących instytucji, stowarzyszeń lub osób.
§ 30
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Komandora i upoważnionej przez Zarząd osoby.
§ 31
Zabrania się:
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.,
Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu
§ 32
 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia ich w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu.
§ 33
Uchwała o likwidacji Klubu musi określać sposób jej realizacji. Majątek Klubu przeznacza się na cele społeczne. Wyjątek stanowi majątek powierzony, który przechodzi na rzecz jego właścicieli. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.
  Integralną część Statutu stanowią załączniki:
 • nr 1 - wzór proporca klubowego,
 • nr 2 - wzór godła Klubu
 • nr 3 - wzór bandery Klubu
Niniejszy Statut Akademickiego Klubu Morskiego Gdańsk zawierający 33 (trzydzieści trzy) paragrafy został uchwalony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Akademickiego Klubu Morskiego w dniu 15 kwietnia 2011 roku.

Komandor Klubu V-komandor Klubu
Wacław Liskiewicz Bartosz Kwiatek
Gdańsk 17 kwietnia 2011
 Akademicki Klub Morski w Gdańsku, adres korespondencyjny: ul. Stogi 18, 80-642, Gdańsk - Górki Zachodnie, NIP 584-02-54-136, e-mail:akm@akm.gda.pl